Projeni Gönder

Projeniz sitemizde yer almıyorsa projenizi ve basın bülteninizi bize gönderin, sitemizde ücretsiz yer alsın.


YAZARLAR
Emlak Proje Haber Yazarı

KREDİ HESPALAMA

Banka Seçiniz :

Kredi Tutarı :

Kredi Vadesi :

Sonuç :

Aidat borcunu kim öder. Eski ev sahibi mi Yeni ev sahibi mi? Kiracı mı
Aidat borcunu kim öder. Eski ev sahibi mi Yeni ev sahibi mi? Kiracı mı

 

Aidat borcunu kim öder? Eski ev sahibi mi? Yeni ev sahibi mi? Kiracı mı?
Borçlu olan ev değil ev sahibidir. Ana kural budur. İşin püf noktası burasıdır.
S-Evini satan ev sahibinin birikmiş aidat borcu kime aittir? Satana mı,satın alana mı aittir?
C-Satışın yapıldığı tarihe kadar olan borçlar eski malike aittir.
Yönetim kurulu, bu borçtan sizi sorumlu tutamaz. Eski malike ulaşamadıklarını bahane ederek borcu size ödetmek istemeleri kolaycılıktır.
 
S- Yönetici ödenmeyen aidat borcunu yasal olarak kimden istemesi gerekir?
C-Satışı yapılan konutun size ait olduğu dönemlere ait unutulan yada unutulmuş aidat borcu sonra ortaya çıktığında yeni sahibi değil, eski sahibi ödemek zorundadır.
Dikkat edilmesi gereken şey; konutun devri esnasında satılan şeyin bir hakolduğu,satışın sorumluluğu içermediğidir. Hak devri ile sorumluluk birbirine karıştırılmamalıdır. Söz konusu mülkiyet hakkın satışı iken eskiye dönük sorumluluk devam eder. Kısaca bir hakkın satışı vardır,bir sorumluluğun değil.
 
Yasa ne diyor?
 
Kat Mülkiyet Kanunu:Anagayrimenkulün Genel Giderlerine Katılma
Madde 20: (Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;
b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında;
Katılmakla yükümlüdür.
 
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.
Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık, yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.
Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan, kişinin, kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.
 
Yargıtay ne diyor?
KARAR :1-634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 20. maddesi uyarınca kat maliklerinden her biri ana taşınmazın ortak gider ve aidatlarına katılmakla yükümlüdür. Kat malikinin mülkiyet hakkı devam ettiği sürece bu ana kurala uymak zorunluluğu vardır. 
Kat maliki ancak, mülkiyet hakkı sona erdiği andan itibaren bu yükümlülükten kurtulur. 
Bu andan itibaren sorumluluk -mülkiyetin devri tarihinden sonra gerçekleşen ortak gider, aidat ve avans borçları için- yeni malike aittir.
Kat malikinin bağımsız bölümünü bir başka şahsa devretmesi durumunda ise kendi mülkiyet hakkı devam ettiği sürece tahakkuk eden tüm ortak giderlerden sorumlu olacağı muhakkaktır. (18 Hukuk Dairesi 14.04.2005 T., 2005/1259 E., 2005/3657 )
 
Diğer Karar : Dava; A,B,C aylarına ilişkin ortak aidat borcunun tahsili ile ilgili icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir. Dosyada toplanan belgelere ve özellikle tapu kaydı içeriğine göre davalının 01 nolu bağımsız bölümü 01.01.00 tarihinde satın aldığı takibe ve davaya konu edilen ortak gider alacağının davalının bağımsız bölüm maliki olduğu tarihten önceki aylara ilişkin bulunduğu anlaşılmaktadır. Saptanan bu durum karşısında davalının, kat maliki olmadığı dönemle ilgili ortak gider borcundan sorumlu tutulmayacağı gözetilmeden davanın kabulü ile aleyhinde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
S-Mülkiyet devri tamamlandığında yeni malik eski borçlardan sorumlu mudur?
C-Kat Mülkiyetinin Devri Halinde Eski Malikin Aidat BorcundanYeni Malikin Sorumlu Tutulamaz. Eski malikin geriye dönük olarak hiçbir borcundan,bir hakkı kullanımdan doğan borçları; bağımsız bölüme intikal eden paylar, tüm ortak gider ,İSKİ, BEDAŞ, İGDAŞ , TÜRK TELEKOM buna aidat borcu, yeni malik sorumlu tutulamaz.
 
Eski masraf ve borçlardan dolayı mülkiyetin devri tamamlanmış olduğunda her türlü tahsilat işlemlerinde , yeni malike, menkul ve veya gayrimenkullerine, ilgili anagayrimenkulde bulunan malikin bağımsız bölüm ve eklentilerine yapılacak tebligatların , ilamlı veya ilamsız icra takipleri geçersiz olacaktır.
S-Eski malik ile yani malik arasında eski borçlar için anlaşma yapılmışsa ne olur?
C-Eğer eski malikle yeni malik arasında bir anlaşma yapılmamışsadahi ,yeni ev sahibinden ancak evi satın aldığı tarihten itibaren ortaya çıkan borçları tahsil edebilir ,önceki borçlardan yeni ev sahibi sorumlu değildir.
 
 
S-Çalışanlara karşı eski ve yeni malikin durumu nedir?
C-Sadece çalışanlara ait maaş , ihbar ve kıdem tazminatı gibi ödemelerde İş Yasının "İşyeri Devri" hükümleri geçerli olup, tapu devrinin yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl içinde çalışanlara yapılacak ödemelerden eski ve yeni malik müteselsilen sorumlu olup, 2 yıla kadar yeni malik yapacağı ödemeleri eski malikten talep edebilir , 2 yıldan sonra ise geçmişe doğru tüm çalışanlara yapılması gereken ödenmemiş maaş, ihbar , kıdem tazminatı ve bunlara bağlı olarak çalışanların açacağı davalarda mahkeme sonucu kesinleşen borç, gecikme tazinatı, faiz , yargılama giderleri ve vekalet ücretlerinden yeni malik sorumlu olacaktır. 
 
S-Mülkiyet devrinde eski borçlar için yönetici ne yapabilir?
C-Yeni satın alınan bir dairenin,eski borçlardan dolayı önceki mal sahibine yönetimin ulaşması kuraldır.Yeni mal sahibinin ulaşmasına gerek duyulmaz,bunu yönetici yapabilir. 
 
S-Apartman aidat borcu nedeniyle eve ipotek konulabilir mi?
C-Apart­man ai­da­tı de­yip geç­me­mek la­zım. Çün­kü öden­me­yen ai­dat borç­la­rın­dan do­la­yı eve ipo­tek ko­nu­la­bi­li­yor.
S-Aidat ile ilgili yönetici dava açabilir mi?
C-Ai­dat öde­me­yen kat ma­li­ki, di­ğer kat ma­lik­le­ri­nin ve­ya yö­ne­ti­ci­nin aça­ca­ğı da­va­ya
mu­ha­tap ola­bi­lir.
Da­va so­nu­cun­da borç­lu kat ma­li­kin­den ai­dat­lar tah­sil edi­le­mez­se, yö­ne­ti­ci ve­ya kat ma­lik­le­rin­den bi­ri­si­nin da­ha ağır bir yap­tı­rım olan ipo­tek uy­gu­lat­ma­sı söz ko­nu­su ola­bi­li­yor.
 
“Ai­dat bor­cu olan kat ma­li­ki­nin ba­ğım­sız bö­lü­mü­ne, di­ğer kat ma­lik­le­ri­nin le­hi­ne ipo­tek ko­yu­la­bi­li­yor”.
S-Kiracının aidat yükümlülüğü nedir?
C-Ki­ra­cı­la­rın apart­man ai­dat­la­rı­na iliş­kin so­rum­lu­luk­la­rı var.
Ki­ra­cı­lar zo­run­lu gi­der­le­re ka­tıl­mak mec­bu­ri­ye­tin­de­ler. An­cak, “ki­ra­cı­nın so­rum­lu­lu­ğu, öde­di­ği ki­ra be­de­li ka­da­r”. 
Kiracılar yenileme giderlerine yenileme Fonuna, hizmetli tazminat Fonuna, Tamir giderlerine, boya badanaya katılmazlar.

18.05.2013

Etiketler : Aidat borcu , site , Yönetici , konut , Kat Mülkiyet Kanunu , Anagayrimenkul


Yorum
Adınız :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu : [ Resmi Yenile ]

Güvenlik Kodu
İlgili Haberler

CEP YAKIYOR Yeni binalarda aidat kabusu

CEP YAKIYOR Yeni binalarda aidat kabusu

Neredeyse her sokakta yeni bir binanın yapıldığını, yeni bir sitenin dönüştüğünü görüyoruz. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Av.Ali Güvenç Kiraz, yazısında, yeni yapılan binaların kira parası kadar aidat istemesine değindi. Yeni taşınmazlarda kamera sistemleri, otopark güvenlik sistemleri, genel güvenlik hizmetleri, profesyonel yönetici hizmetleri, temizlik hizmetleri, havuz ve sosyal tesis giderleri,

Site Aidatlarını Yüzde 40 Düşürmenin Yolu

Site Aidatlarını Yüzde 40 Düşürmenin Yolu

Rıza Hüseyin Erkanlı, markalı konut projelerinde enerji tasarrufu ve atık ayrıştırması yaparak aidatların düşürülebileceğini söyledi. Erkanlı, her iki konunun ülkenin cari açığı açısından da hayati önemde olduğunu açıkladı Markalı konut projelerinde kimi zaman aylık kira giderlerini bile aşan aidat masraflarına çözüm aranırken, gayrimenkulün güvenilir markası Erkanlı Grubu'nun

Konut sitesi yöneticilerine akademik program

Konut sitesi yöneticilerine akademik program

Profesyonel site yöneticileri yetiştirmek amacıyla düzenlenen eğitim programı için İstanbul Arel Üniversitesi, Avrupa Konutları ve Famcoturk Site Yönetim Hizmetleri ile ortak bir projeye imza atıyorlar.Eğitim programı ile konut sitelerinin hukuki, mali, idari konularda ve saha hizmetlerinde ihtiyaç duyduğu yönetimsel eksikliği gidermek amaçlanıyor.Toplu yapı çalışmalarının hız kazandığı bugünlerde kentsel dönüşüm planları insanların daha güvenli, daha temiz, daha bakımlı ve kendisini daha özel hissedebileceği yaşam ve iş alanları yaratma

Akademisyenler Kentsel dönüşümün kitabını yazmak için İstanbul’a geldiler

Akademisyenler  Kentsel dönüşümün kitabını yazmak için İstanbul’a geldiler

Kentsel dönüşümün kitabını yazmak için İstanbul’a geldiler Dünyanın sayılı üniversitelerden gelen hukukçu, mimar, ekonomi ve felsefe bölümlerini temsil eden 20 akademisyen, İstanbul’da başlayan kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi. Doğal afet öncesi ve sonrasında neler yapılması gerektiğine yönelik bilimsel bir çalışma için İstanbul’a gelen akademisyenler, AKOM, İTÜ, Adalar Belediyesi ve Evora İstanbul projesini inceleyerek bilgi aldı.

EV VE İŞ YERİ ALIRKEN ÖNCE OTOPARKINA BAKIN

EV VE İŞ YERİ ALIRKEN ÖNCE OTOPARKINA BAKIN

EV VE İŞ YERİ ALIRKEN ÖNCE OTOPARKINA BAKIN Otoparkta şemsiyeyle gezmemek için su yalıtımı şart Sitelerin, iş yerlerinin, alışveriş merkezlerinin otoparkında rutubet kokusu alıyorsanız, otoparkta damlayan tavanlar, rutubet izleri ve siyah lekeler görüyorsanız otoparkın su yalıtımında problem var demektir. Bitümlü Su Yalıtımı Üreticileri Derneği almayı ya da kiralamayı düşündüğünüz binanın otoparkında şemsiyeyle dolaşmak istemiyorsanız mutlaka önce otoparkını gezmeniz konusunda uyarıyor.

Apartmanlarda Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılacak

Apartmanlarda Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılacak

Apartman ve site yaşamının hızla değişmesi ve gelişmesine paralel olarak yönetimlerin yükümlülükleri de artmaya başladı. Modern sitelerin yapılması ile birlikte daha fazla aktivitenin site kapsamına dâhil edilmesi artık profesyonel bir yönetim yaklaşımını zorunlu kılıyor. Bir kapıcı ve kaloriferci çalıştıran siteler geçmişte kaldı. Site yönetimi ciddi bir organizasyon halini aldı. Site müdürü, muhasebeci, spor hocası, güvenlik görevlisi, kat görevlisi, temizlik görevlisi ve benzeri personel gereksinimi arttı. Konforlu, güvenli ve komple bir yaşam isteği

Gayrimenkul Sertifika Programları ile Uzmanlaşın

Gayrimenkul Sertifika Programları ile Uzmanlaşın

Gayrimenkul Sertifika Programları ile Uzmanlaşın Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Gayrimenkul Geliştirme Akademisi Sertifika Programları başladı. Programın ilk gününde, hurriyetemlak.com Genel Koordinatörü Ahmet Kurşunlu sektörel deneyimlerini ve pazarlama kavramını değişen dinamikleriyle paylaştı. Kadir Has Üniversitesi, her meslekten konuşmacıyla üniversite öğrencilerini geleceğe hazırlamak amacıyla başlattığı sertifika programlarına devam ediyor. Öğrencilerin sektörleri bütünsel değerlendirme, projelerde riskleri görme,

Konutta KDV bereketi

Konutta KDV bereketi

Yeni konutlarda KDV oranlarını yüzde 18'e çıkaran kanunun ardından konut piyasası hareketlendi. Ruhsatını yılbaşından önce alan firmalar durumu fırsata çevirerek satışta olan projelerinde yüzde 1 KDV kampanyası başlattı. İnşaat sektörünün bir süredir beklediği KDV belirsizliği 6 ay daha erkene çekilerek yeni yılın ilk gününde netleştirildi. Maliye Bakanlığı konutta yaptığı yeni KDV düzenlemesi ile metrekare bazında değil, fiyata göre KDV alınması esasını getirdi. Bu kararla birlikte yeni konutlarda 150 metrekarenin altındaki dairelere uygulanan

DUMANKAYA İNŞAAT, MODERN, FONKSİYONEL VE KULLANICI DOSTU YENİ WEB SİTESİNİ HAYATA GEÇİRDİ

DUMANKAYA İNŞAAT, MODERN, FONKSİYONEL VE KULLANICI DOSTU YENİ WEB SİTESİNİ HAYATA GEÇİRDİ

DUMANKAYA İNŞAAT, MODERN, FONKSİYONEL VE KULLANICI DOSTU YENİ WEB SİTESİNİ HAYATA GEÇİRDİ Türkiye’nin en köklü gayrimenkul geliştirici firmalarından Dumankaya İnşaat’ın www.dumankaya.com web sitesi, modern fonksiyonel ve kullanıcı dostu tasarımlarla yenilendi. İstanbul- Yarım asırlık tecrübesi ve güçlü işbirlikleri, nitelikli insan kaynağı ve yenilikçi yaklaşımı ile kente kimlik katan yaşam alanlarına imza atan Dumankaya İnşaat, 2013 yılına girerken teknoloji ve yenilik odaklı çalışmalarına devam ediyor.

Düzce toplantısı MÜSİAD İnşaat sektöründe düzenleme bekliyor

Düzce toplantısı MÜSİAD İnşaat sektöründe düzenleme bekliyor

Türkiye, aradan geçen 138 yıla rağmen, Kamu Özel Sektör İşbirliği alanında gelişmekte olan ülkelerin çok altında kaldı Kamu Özel Sektör İşbirliği olarak bilinen PPP’yi 1874 yılında dünyada ilk uygulayan ülkelerden birisi olan Türkiye, aradan geçen 138 yıla rağmen, Kamu Özel Sektör İşbirliği alanında gelişmekte olan ülkelerin çok altında kaldı. Mega projeler yapmak isteyen Türk işadamları, Kamu-Özel İşbirliği projelerinde ise başta risk paylaşımı, kurumsal kapasite ve hukuki altyapının yetersizliği gibi önemli sorunların ortadan kaldırılmasını istiyor.

Kampanyalardan Haberdar Olun

E-posta Adresiniz :

GSM Numaranız :DDoS protection by Cloudflare
Ray ID: 545e3890ca86d8f1